Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA, zwane dalej: Centrum, zostało powołane na podstawie uchwały Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Archidiecezji Częstochowskiej: Wspólnota Bożego Ojcostwa, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Centrum, erygowane dekretem Biskupa Częstochowskiego z dnia 22 października 2014 r., na podstawie kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Patronem Centrum są święci ojcowie: Święty Józef z Nazaretu, Święty Jan Paweł II, Święty Ludwik Martin.

§ 4

Organem prowadzącym Centrum jest Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Archidiecezji Częstochowskiej: Wspólnota Bożego Ojcostwa, z siedzibą w Częstochowie, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 5

Nadzór nad działalnością i gospodarką finansowo-materiałową Centrum sprawuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany Kolegium Stowarzyszenia.

§6

Siedzibą Centrum jest miasto Częstochowa.

§7

Terenem działania Centrum jest Archidiecezja Częstochowska.

§8

1. Centrum może prowadzić działalność również w ośrodkach terenowych. Ośrodki terenowe Centrum są jego integralną częścią i nie posiadają samodzielności prawnej ani organizacyjnej.
2. Ośrodki terenowe Centrum tworzy i rozwiązuje Dyrektor Centrum.

§ 9

Centrum posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, własnego statutu nadanego przez Biskupa Częstochowskiego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§10

1. Centrum może zatrudniać pracowników.
2. Pracownicy zatrudnieni w Centrum zobowiązani są do przestrzegania chrześcijańskich norm postępowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiary i dawania świadectwa Ewangelii Chrystusowej.

§11

Centrum ma prawo używać pieczęci podłużnej z tekstem: Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA, 42-221 Częstochowa, ul. św. Rocha 212.

§12

Czas trwania Centrum jest nieograniczony.

§13

Centrum może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz może podejmować współpracę w realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 14

Celem działania Centrum jest:
a. przyczynianie się do rozwoju religijnego kultu Bożego Ojcostwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin w myśl hasła: Aby Ojciec był poznany, aby Ojciec był czczony, aby Ojciec był kochany;
b. troska o wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój człowieka jako Bożego stworzenia, powołanego do życia w wolności dziecka Bożego;
c. prowadzenie szeroko pojętej działalności duszpasterskiej, edukacyjnej, wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i kulturalnej, związanej z problematyką Bożego ojcostwa oraz jego ziemskiego wymiaru, jakim jest naturalne i duchowe ojcostwo oraz naturalne i duchowe macierzyństwo;
d. promocja, popieranie i wszelkie działanie na rzecz upowszechniania chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, szczególnie w jej wymiarze ojcostwa i macierzyństwa;
e. służba małżeństwu i rodzinie, szczególnie poprzez promocję, popieranie i głoszenie nauczania Kościoła na temat cywilizacji miłości i kultury życia;
f. działalność profilaktyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mająca na celu edukację i pobudzanie świadomości w zakresie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa;
g. ochrona i zapobieganie zagrożeniom, związanym z brakiem ojca lub matki w rodzinach oraz pomoc i służba osobom pochodzącym z rodzin patologicznych i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 15

Centrum realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie stałej formacji, zgodnie z regułą Stowarzyszenia, umożliwiającej dojrzały i pełny rozwój człowieka jako stworzenia Bożego;
b. prowadzenie Domu Ojca – ośrodka, o charakterze interdyscyplinarnym przy udziale specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, duszpasterstwa, poradnictwa rodzinnego, psychoterapii, terapii uzależnień, pracy socjalnej i innych dyscyplin pokrewnych;
c. udzielanie wsparcia psychologicznego;
d. organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów, rekolekcji i innych form dokształcania;
e. współpracę z innymi ośrodkami i stowarzyszeniami, których cele są zbliżone do celów Centrum, szczególnie służącymi i podejmującymi zagadnienia ojcostwa i macierzyństwa w rodzinie;
f. pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach rodzinnych;
g. organizowanie i prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej, wydawniczej lub popularyzatorskiej na rzecz realizacji celów Centrum;
h. organizowanie zbiórek i innych akcji, mających na celu finansowanie działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

§ 16

1. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:
a. składek członkowskich;
b. zbiórek publicznych, kampanii;
c. przyjmowania spadków, darowizn i dotacji udzielanych przez krajowe i zagraniczne instytucje kościelne, organy administracji publicznej, osoby fizyczne i inne podmioty pragnące wspierać jego działalność;
d. odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
e. wpływów uzyskiwanych za prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form odpłatnej działalności realizowanej na rzecz osób fizycznych i prawnych;
f. innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całość dochodu z działalności gospodarczej Centrum przeznacza na realizacje celów statutowych.

§ 18

Dyrektor Centrum jest zobowiązany do składania przy końcu każdego roku kalendarzowego sprawozdań z gospodarowania środkami finansowymi Centrum Biskupowi Częstochowskiemu lub innej wyznaczonej przez niego osobie.

§ 19

Do reprezentowania Centrum oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest upoważniony Dyrektor Centrum lub członek Zarządu Centrum upoważniony za zgodą Biskupa Częstochowskiego przez Dyrektora Centrum.

§ 20

Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Centrum.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

§ 21

Członkowie Centrum dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych.
b. Członków honorowych.

§ 22

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, która identyfikuje się z celami Centrum oraz przestrzega w życiu zawodowym i prywatnym nauki Kościoła katolickiego.

§ 23

Członkiem zwyczajnym lub honorowym może zostać cudzoziemiec zarówno posiadający,
jak i nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 24

Członkostwo zwyczajne nabywa się przez zgłoszenie kandydatury do Zarządu Centrum i podpisanie deklaracji członkowskiej.

§ 25

Członkostwo honorowe może uzyskać osoba szczególnie zasłużona dla Centrum.

§26

Członkowie Centrum zobowiązani są:
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Centrum;
b. dbać o jego dobre imię;
c. popierać i czynnie realizować cele Centrum;
d. regularnie opłacać składki na rzecz Centrum;
e. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

§27

Członek Centrum ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym jako delegat;
b. wyrażać swoje stanowisko w kwestiach dotyczących Centrum;
c. korzystać z pomocy i wszelkich form działalności Centrum;
d. wystąpić z Centrum przez podpisanie pisemnej deklaracji;
e. być wysłuchanym przed podjęciem decyzji o usunięciu go z Centrum.

§28

Pozbawienie członkostwa w Centrum może nastąpić w przypadku niewypełniania przez członka zobowiązań statutowych. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu Centrum do Kolegium Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały w tej sprawie.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE CENTRUM

§29

Organami Centrum są:
a. Zarząd Centrum
b. Dyrektor Centrum
c. Walne Zebranie Członków

§30

1. Zarząd Centrum jest najwyższą władzą Centrum.
2. W skład Zarządu Centrum wchodzą: Dyrektor Centrum oraz członkowie Zarządu Centrum w liczbie od 1 do 4. Członków Zarządu Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany Kolegium Stowarzyszenia za zgodą Biskupa Częstochowskiego.
3. Członkiem Zarządu Centrum może zostać osoba, która jest członkiem Stowarzyszenia;
4. Kadencja Zarządu Centrum trwa trzy lata.

§31

1. Do kompetencji Zarządu Centrum należy:
a. ustalanie i realizacja programu działania Centrum;
b. zatrudnianie pracowników Centrum zgodnie z odrębnymi przepisami;
c. ustalanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników Centrum i sprawowanie nadzoru nad jakością ich działań;
d. określanie i ustalanie planu finansowego Centrum;
e. dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem pracy Centrum oraz odrębnymi przepisami;
f. przyjmowanie nowych członków Centrum oraz pozbawianie członkostw;
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony, wniosek co najmniej 1/4 członków Centrum.
2. Uchwały Zarządu Centrum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu Centrum.

§32

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum mianowany przez Biskupa Częstochowskiego. O ile Biskup Częstochowski nie zarządzi inaczej, Dyrektorem Centrum zostaje mianowany Moderator Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Centrum należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Centrum.
3. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy ponadto informowanie Biskupa Częstochowskiego o działalności Centrum oraz przedkładanie Biskupowi Częstochowskiemu planu pracy Centrum na każdy kolejny rok.
4. Dyrektor Centrum może być w każdym czasie odwołany przez Biskupa Częstochowskiego.

§33

1. Walne Zebranie Członków jest organem o charakterze doradczym i konsultacyjnym.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. zgłaszanie propozycji i opiniowanie projektów zmian Statutu Centrum;
b. kontrola bieżącej pracy Centrum;
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Centrum z działalności Centrum;
d. podejmowanie uchwały o likwidacji Centrum.
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć winna co najmniej połowa członków Centrum. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Centrum przynajmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Centrum listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§34

Biskupowi Częstochowskiemu przysługuje prawo unieważnienia uchwały Zarządu Centrum albo Walnego Zebrania Członków bez podania przyczyn.

§35

Osoby zatrudnione w Centrum w wypadku działania niezgodnego z niniejszym Statutem lub na szkodę Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność cywilno-prawną.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE CENTRUM

§36

1. Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonane przez Biskupa Częstochowskiego w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Centrum może zostać rozwiązane dekretem Biskupa Częstochowskiego.
3. W razie rozwiązania Centrum o przeznaczeniu majątku pozostałego po jego likwidacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia, zwany Kolegium Stowarzyszenia po zatwierdzeniu przez Biskupa Częstochowskiego, przeznaczając go na cele określone w statucie tegoż Stowarzyszenia.

arrow_upward